Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

Asfaltiranje parkirišč

Predlog oddan  –  06. 06. 2023  –  Sava
parkirni_prostor_2.jpg
parkirni_prostor_2.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog za asfaltiranje parkirnih mest na Tomšičevi cesti od št.69 - 70e  naslavlja težavo povezano s slabo kakovostjo parkirnih površin in infrastrukturo na tem območju. Ta težava predstavlja izziv za voznike, stanovalce in obiskovalce, saj nezadostna kakovost parkirnih površin povzroča nevšečnosti, slabšo preglednost in zmanjšano varnost pri parkiranju.

Projektni predlog za asfaltiranje parkirnih mest naslavlja naslednje teme, težave in izzive:

 1. Slabo stanje parkirnih površin: Obstaja pomanjkanje kakovostnih parkirnih mest na Tomšičevi cesti, kar vodi v težave pri parkiranju vozil. Slabo stanje površin lahko vpliva na vozno izkušnjo voznikov in lahko povzroči poškodbe vozil.

 2. Prometna varnost: Neustrezna označba in asfaltiranje parkirnih mest lahko vpliva na preglednost in varnost na cesti. Jasno označena in dobro asfaltirana parkirna mesta pomagajo preprečevati prometne nesreče ter omogočajo boljšo preglednost in usmerjanje prometa.

 3. Učinkovita izraba parkirnih površin: S primerno asfaltiranimi parkirnimi mesti se poveča učinkovitost in izraba razpoložljivega parkirnega prostora. To lahko zmanjša težave s pomanjkanjem parkirnih mest in prometnimi zastoji.

 4. Povečanje kakovosti življenja: Izboljšanje parkirnih mest na Tomšičevi cesti bo pozitivno vplivalo na kakovost življenja stanovalcev in obiskovalcev. Ustrezno asfaltirana parkirna mesta bodo prispevala k bolj urejenemu in prijetnemu okolju ter povečanju udobja in zadovoljstva uporabnikov.

Predlog za asfaltiranje parkirnih mest naslavlja zgornje teme, težave in izzive, s ciljem izboljšanja prometne infrastrukture, varnosti in kakovosti življenja na Tomšičevi cesti. Verjamemo, da je asfaltiranje parkirnih mest pomembna investicija v infrastrukturo, ki bo imela pozitiven vpliv na lokalno skupnost.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V našem predlogu se osredotočamo na asfaltiranje parkirnih mest na Tomšičevi cesti. Bistvo predloga je izboljšanje kakovosti parkirnih površin in prometne infrastrukture na tem območju.

Konkretno predlagamo naslednje korake:

 1. Asfaltiranje parkirnih mest: Izvedba asfaltiranja parkirnih mest z uporabo kakovostnega asfalta, ki bo zagotavljal trajnost in trpežnost površin. 

 2. Prometna signalizacija: Po asfaltiranju bodo parkirna mesta ustrezno označena s prometno signalizacijo, ki bo jasno določala lokacijo, velikost in namen posameznega parkirnega mesta. To bo voznikom omogočilo lažje in bolj urejeno parkiranje.

Bistvo našega predloga je izboljšanje infrastrukture parkiranja na Tomšičevi cesti. Z asfaltiranjem parkirnih mest bomo dosegli naslednje pozitivne učinke:

 1. Povečanje kapacitete parkirnih mest: Z izboljšanjem in asfaltiranjem parkirnih površin se bo povečala razpoložljiva kapaciteta parkirnih mest. To bo omogočilo večjemu številu voznikov, da parkirajo na tem območju.

 2. Boljša preglednost in varnost: Jasno označena in dobro asfaltirana parkirna mesta bodo pripomogla k boljši preglednosti in večji varnosti na cesti. Vozniki bodo lažje in varneje manevrirali pri parkiranju.

 3. Izboljšana kakovost življenja: Z urejenimi in kakovostnimi parkirnimi mesti se bo povečala kakovost življenja stanovalcev in obiskovalcev na tem območju. Dostop do parkirnih mest bo bolj enostaven in udoben.

 4. Povečana privlačnost območja: Izboljšana infrastruktura parkiranja lahko prispeva k povečani privlačnosti območja. To lahko pozitivno vpliva na prebivalce, obiskovalce in poslovne dejavnosti v okolici.

Naše upanje je, da bo izvedba predlaganih ukrepov asfaltiranja parkirnih mest na Tomšičevi cesti prinesla opazne izboljšave in zadovoljstvo vseh uporabnikov parkirnih površin.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za uspešno izvedbo projekta asfaltiranja parkirnih mest na Tomšičevi cesti je potrebno izpeljati več aktivnosti. Spodaj navajam nekaj ključnih korakov, ki bi jih bilo treba izvesti:

 1. Priprava načrta in analiza potreb: Podrobnega načrtovanja, ki vključuje določitev optimalne lokacije, velikosti in števila parkirnih mest glede na potrebe in zahteve skupnosti na Tomšičevi cesti ni potrebno izdelati

 2. Pridobivanje dovoljenj: Pridobitev potrebnih dovoljenj in soglasij s strani pristojnih organov, kot so občinske uprave, prometne službe ali drugi relevantni organi niso potrebni.

 3. Finančno načrtovanje: Določitev finančnega okvira in sredstev, ki bodo potrebna za izvedbo projekta. Vključevanje finančnega prispevka skupnosti in raziskovanje možnosti za financiranje iz participativnega proračuna .

 4. Izvajanje asfaltiranja: Najem ustrezne izvajalske ekipe ali podjetja, ki bo izvedlo asfaltiranje parkirnih mest. To vključuje pripravo površin, nanašanje asfalta in zagotavljanje ustrezne kakovosti izvedbe.

 5. Prometna signalizacija: Po asfaltiranju parkirnih mest bo potrebno namestiti ustrezno prometne  označbe.

 6. Vzdrževanje: Po izvedbi projekta bo potrebno zagotoviti redno vzdrževanje parkirnih mest, kot je redno čiščenje in popravilo morebitnih poškodb.

To so nekateri ključni koraki in aktivnosti, ki bi jih bilo treba izpeljati pri izvedbi projekta asfaltiranja parkirnih mest na Tomšičevi cesti. Specifične podrobnosti in aktivnosti bi se določile v okviru projektne faze, vključno z načrtovanjem.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt asfaltiranja parkirnih mest naj bi se izvajal na Tomšičevi cesti pri stavbi št.69 in 70€, na parcelni štrvilki 2175 1321/11 in 13. 

Tomšičeva cesta je določena lokacija, ki zahteva izboljšanje in ureditev parkirnih površin. Natančna območja, kjer se bodo parkirna mesta asfaltirala, so že določena.

Podrobnosti o specifičnih območjih, kjer se bo izvajalo asfaltiranje parkirnih mest, vključno s številom parkirnih mest, je že določeno. 

Vsekakor je pomembno, da se projektni predlog in izvedba usklajujeta z krajani , lokalnimi oblastmi in pristojnimi organi ter upoštevata veljavne predpise in smernice za ureditev parkirnih mest na Tomšičevi cesti.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2024